Offers “Abbott”

33 days agoAbbott

Warehouse Staff

  • Hanoi, VIETNAM
  • Marketing

Job description

JOB DESCRIPTION:

• Chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng hoá theo yêu cầu của Giám sát bán hàng, Quản lý Kho hàng;

• Thực hiện chuẩn bị hàng hóa đúng lô / ngày, số lượng ... theo phiếu đơn hàng và ký nhận;

• Kiểm tra số lượng hàng hoá thực tế với số trong hóa đơn để đảm bảo chọn chính xác và cập nhật trong tài liệu;

• Giám sát chất lượng hàng hoá trong quá trình chọn, báo cáo ngay cho Giám sát Kho hàng khi hàng hoá có những bất thường như: bị hỏng, bị hỏng, ngày hết hạn, ...

• Kết hợp với nhân viên để triển khai việc bảo quản và sắp xếp để đảm bảo rằng việc tìm kiếm dễ dàng, dễ tìm, dễ kiểm tra

• Sắp xếp và bảo quản hàng hoá theo quy định của công ty

• Thực hiện các quy định về lao động, phòng cháy, các quy tắc và quy định của Công ty tại kho

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý kho hàng chỉ định

JOB FAMILY:

Supply Chain

DIVISION:

ANI International Nutrition

LOCATION:

Vietnam > Hanoi : Lo A 1E Cum San Xuat Tieu thu

ADDITIONAL LOCATIONS:

WORK SHIFT:

Standard

TRAVEL:

Not specified

MEDICAL SURVEILLANCE:

Not Applicable

SIGNIFICANT WORK ACTIVITIES:

Continuous sitting for prolonged periods (more than 2 consecutive hours in an 8 hour day)